Investicijsko zavarovanje FLEKS

Investicijsko zavarovanje FLEKS je kombinacija:
 • varčevanja in investiranja v sklade,
 • življenjskega zavarovanja in
 • dodatnih zavarovanj.
Trajanja zavarovanja vam ni treba določiti.
Investicijsko zavarovanje FLEKS vključuje varčevalno-naložbeni račun, na katerega so vezana različna zavarovanja, ki se plačujejo s sredstvi na naložbenem računu. FLEKS omogoča izbiro med tremi naložbenimi strategijami.
Ves čas dostopna sredstva: izplačila so v obliki predujma možna ves čas trajanja zavarovanja.

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

S tem zavarovanjem se lahko zavaruje ena oseba ali dve osebi. Zavarovalno vsoto za primer smrti zavarovalnica izplača samo enkrat, in sicer v primeru smrti ene od zavarovanih oseb.

Obročna in enkratna premija

Ob sklenitvi zavarovanja sami izberete višino obročne premije in dinamiko njenega plačevanja, ki ju lahko kasneje tudi spreminjate. Minimalna mesečna premija znaša 50 EUR. Ob sklenitvi Investicijskega zavarovanja FLEKS vplačate tudi enkratno začetno vplačilo v višini najmanj 300 EUR. Ves čas trajanja zavarovanja lahko svoja prosta finančna sredstva investirate v obliki dodatnih enkratnih vplačil.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete tudi v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Vpogled v gibanje VEP

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi sta vam omogočena vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi Zavarovalnice Triglav ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.
Zavarovanje Investicija Skladi Izplačila Povzetek Prednosti

FLEKS zavarovanje

Investicijsko zavarovanje FLEKS poleg naložbenega dela vključuje življenjsko zavarovanje za primer smrti. Celoviteje pa se lahko zavarujete tudi z dodatnimi zavarovanji in tako povečate svojo finančno varnost, kot tudi varnost svojih bližnjih.

Osnovno življenjsko zavarovanje

Investicijsko zavarovanje FLEKS vključuje tudi življenjsko zavarovanje, zato Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja upravičencu izplačala zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti (ZZV) oz. vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV. V času trajanja zavarovanja je ZZV mogoče povišati. Pri tem se poviša tudi premija.

Dodatna zavarovanja

Investicijskemu zavarovanju FLEKS lahko priključite štiri dodatna zavarovanja:
 • Dodatno nezgodno zavarovanje.
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • Osnovni paket, ki krije 4 hujše bolezni,
  • Razširjeni paket, ki zajema zavarovanja in dodatna kritja:
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco.
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok.

FLEKS investicija

Investicijsko zavarovanje FLEKS vam omogoča izbiro med tremi oblikami naložbenih strategij, ki jih lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

1.      Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV

vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

2.      Naložbena strategija SAMODEJNA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV

vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in na polici določite izhodiščno izpostavljenost do posameznega sklada. Zavarovalnica bo na naložbenem računu enkrat letno vzpostavila takšno vrednostno razmerje med skladi, kot je določeno na zavarovalni polici, vendar le če se izhodiščna izpostavljenost spremeni za več kot dva odstotka.

3.      Naložbena strategija FINANČNI CILJI

vam omogoča, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali na čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja.

Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik. Zavarovalčeva sredstva se bodo skladno z izbranim časovnim obdobjem varčevanja prelivala med temi petimi naložbenimi politikami od najbolj agresivne do najbolj konzervativne, kot jih prikazuje spodnja tabela.

Tabela petih naložbenih politik:

Naložbena politika Nevtralni portfelj* Košarica skladov**
4 Agresivna 100 % delniški Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Svetovni razviti trgi

Triglav Severna Amerika

Triglav Top Brands

Triglav Rastoči trgi
Triglav Azija
25 %
20 %
20 %
15 %

10 %
10%

3–4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški

Triglav Svetovni razviti trgi

Triglav Top Brands

Triglav EM Bond

Triglav EM Potrošne dobrine

Triglav Severna Amerika

Triglav Azija
25 %
20 %
20 %
15 %
10 %
10 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški

Triglav Top Brands

Triglav Renta

Triglav EM Bond
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav EM Potrošne dobrine
20 %
20 %
20 %
15 %

15 %

10 %

2–3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % zajamčeni
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav EM Bond
Triglav Top Brands
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Zdravje in farmacija
30 %
20 %
20 %
10 %
10 %
10 %
1–2 Konzervativna Do 40 % zajamčeni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Obvezniški
Triglav Renta
Triglav Zajamčeni donos
Triglav Money Market EUR
Triglav EM Bond
Triglav Zdravje in farmacija
30 %
20 %
15 %
15 %
10 %
10 %
* Nevtralni portfelj predstavlja ciljno strukturo vsake posamezne naložbene politike. Zavarovalnica si pridržuje pravico, da lahko glede na razmere na kapitalskih trgih od teh ciljnih omejitev odstopa do 10 odstotnih točk.
** Košarica skladov se lahko v skladu s splošnimi pogoji spremeni 1. 12. vsako leto.
 
Z Investicijskim zavarovanjem FLEKS zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Vrednosti enot premoženja skladov v ponudbi investicijskih in naložbenih zavarovanj Zavarovalnice Triglav.

Izplačila iz Investicijskega zavarovanja FLEKS

Izplačila iz investicije in izplačila iz zavarovanj so fleksibilna tako v času trajanja zavarovanja kot po izstopu iz njega.

1. Izplačila iz investicije

Do sredstev na naložbenem računu lahko dostopate ves čas trajanja zavarovanja. V prvih desetih letih trajanja zavarovanja v obliki:
 • predujma ali
 • odkupa,
po izteku desetih let trajanja zavarovanja pa v obliki
 • rednih izplačil.
Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega.

Predujem

Predčasno izplačilo sredstev na naložbenem računu lahko zahtevate, če vrednost rednih enot premoženja presega znesek najnižjega izplačila predujma 150 EUR. Redne enote premoženja se financirajo iz: začetne enkratne premije, obročnih premij, plačanih, ko preteče 24 mesecev od začetka zavarovanja, in dodatnih vplačil v času trajanja zavarovanja.

Odkup zavarovanja

Odkup zavarovanja lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja in skladno z določili splošnih pogojev. Odkupna vrednost je nižja od sredstev na naložbenem računu. Od odkupne vrednosti se obračunajo še izstopni stroški ter morebitna izstopna provizija upravljavca sklada, 6,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov, nastopi pa še obdavčitev dohodka iz življenjskega zavarovanja.

2. Izplačilo iz osnovnega življenjskega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:
 • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.
Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

3. Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.
Investicijsko zavarovanje FLEKS je dolgoročno zavarovanje, pri katerem vam ni treba vnaprej opredeliti njegovega trajanja. Namenjeno je osebam, ki se želijo zavarovati, obročno varčevati in dodatno investirati v sklade iz ponudbe Zavarovalnice Triglav, d. d. Višina zavarovalne vsote za primer smrti je zajamčena, izplačilo ob odkupu zavarovanja oziroma ob zahtevi za izplačilo celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu pa je vezano na gibanje vrednosti enote premoženja izbranih skladov.

Pregled zavarovanja

ZavarovalecKaterakoli fizična oseba.
Vključena zavarovanjaOsnovno zavarovanje:
 • za primer smrti.
Kdo se lahko zavaruje:
 • osebe, stare od 14 do 65 let.
Dodatno zavarovanje na izbiro:
 • nezgodno zavarovanje,
Kdo se lahko zavaruje:
 • zavarovana oseba iz osnovnega zavarovanja;
 • zavarovanje hujših bolezni in poškodb,
 • zavarovana oseba v starosti od 18 do 55 let;
 • zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
 • zavarovana oseba iz osnovnega zavarovanja in njeni družinski člani;
 • nezgodno zavarovanje otrok.
 • otroci zavarovane osebe, stari od 0 do 18 let.
Zavarovalne vsote (ZV) osnovnega zavarovanjaVišina zavarovalne vsote (ZV):
 • do 75. leta starosti zavarovane osebe je zavarovalna vsota za primer smrti enaka zajamčeni zavarovalni vsoti oz. vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja;
 • po 75. letu starosti je zavarovalna vsota za primer smrti enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.
Izplačila zavarovalnih vsot so lahko:
 • v obliki enkratnega izplačila,
 • v obliki obročnega izplačevanja mesečne rente ali
 • kombinacija obojega.
Vzajemno zavarovanjeS tem zavarovanjem se lahko zavaruje ena oseba ali dve osebi. Zavarovalno vsoto za primer smrti zavarovalnica izplača samo enkrat, in sicer v primeru smrti ene od zavarovanih oseb.
Zavarovalna dobaTa doba ni vnaprej določena. Zavarovanje lahko traja do konca življenja zavarovane osebe.
Premija (vplačila)
Frekvenca plačevanja:
 • začetna enkratna premija ob sklenitvi zavarovanja in
 • obročno plačevanje: mesečno,
  četrtletno, polletno, letno.
Minimalna premija:
 • 300 EUR v enkratnem znesku in
 • 50 EUR mesečno.
Možnost dodatnih vplačil:
 • najmanj 100 EUR.
Varčevanje v sklopu zavarovanjaVarčujete v skladih iz redne ponudbe Zavarovalnice Triglav. Pri tem imate na razpolago 3 naložbene strategije: Samostojno izbiro skladov, Samodejno prerazporeditev sredstev in Finančne cilje.
Povečanje ZVV primerih, ki so povezani z večjo potrebo po finančni varnosti – rojstvo otroka, sklenitev zakonske zveze ali nastanek zunajzakonske skupnosti, pridobitev višje stopnje izobrazbe, najem nepremičninskega kredita – lahko zahtevate povečanje zajamčene zavarovalne vsote do določene višine brez ugotavljanja vašega zdravstvenega stanja. Skladno s povišanjem zajamčene ZV plačujete višjo premijo.
Predčasno izplačiloPredčasno izplačilo sredstev na naložbenem računu lahko zahtevate, če vrednost rednih enot premoženja* presega znesek najnižjega izplačila predujma 150 EUR.
Mirovanje zavarovanjaMirovanje zavarovanja za eno leto lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti.
Odkup zavarovanjaOdkup zavarovanja lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja in skladno z določili splošnih pogojev.
* Redne enote premoženja se financirajo iz: začetne enkratne premije, obročnih premij, plačanih, ko preteče 24 mesecev od začetka zavarovanja, in dodatnih vplačil v času trajanja zavarovanja.

Dodatne možnosti zavarovanja

Aktivno upravljanje premoženja: Pri upravljanju lastnih sredstev lahko aktivno sodelujete ali upravljanje prepustite strokovnjakom.

Dodatno investiranje: V času trajanja zavarovanja lahko vložite dodatna prosta sredstva.

Pretvorba zavarovanja: Investicijsko zavarovanje FLEKS lahko po dveh letih trajanja zavarovanja pretvorite v Mešano življenjsko zavarovanje, če so premije plačane za najmanj dve leti.

Prednosti in koristi zavarovanja

Ena polica za vse življenje: Dobe trajanja zavarovanja vam ni treba določiti vnaprej.

Zavarovanje in varčevanje: Ob zavarovanju gre tudi za varčevanje; finančna sredstva prejmete, ko zahtevate izplačilo celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Varnost družine: Če se vam zgodi najhujše, s tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih. Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate svojo finančno varnost in varnost svoje družine.

Donosnost: Ker gre za dolgoročno varčevanje v skladih, so pričakovane donosnosti vaše naložbe lahko višje.

Nagrada za zvestobo: Zavarovalnica nagradi dolgoletno zavarovanje, saj po 10 letih trajanja zavarovanja na vašo polico vsako leto pripiše dodatna sredstva.

Brez davka: Pri plačilih premije zavarovalnica ne obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 6,5 %. Poleg tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police, preden preteče rok 10 let, in v primeru smrti zavarovane osebe. Pri prenosu sredstev na drug sklad znotraj ponudbe Zavarovalnice Triglav ne obračunamo davka od dohodka.