Individualno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (krajše PDPZ)

Z vključitvijo v individualno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) si zavarovanec zagotovi dodatno starostno pokojnino. Zavarovanje vključuje tudi možnost predčasne dodatne starostne pokojnine in dodatne družinske pokojnine.
Pokojninski načrt določa pogoje PDPZ, na osnovi katerega zavarovanci, ki so vanj vključeni, pridobijo pravico do davčnih olajšav.

Kdo lahko sklene individualno PDPZ

Sklenejo ga lahko vsi, ki so vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristijo pravice iz tega zavarovanja.

Namen zavarovanja

Individualno PDPZ predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje. Rezultat zadnje pokojninske reforme je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Le-ta prinaša daljšo polno pokojninsko dobo in nižjo neto pokojnino. Finančna vrzel med plačo in pokojnino se tako le še poglablja, zato je varčevanje za bodočo socialno varnost nujno.

Poleg osnovnega zavarovanja pokojninski načrt vključuje tudi zavarovanje za predčasno dodatno starostno pokojnino in dodatno družinsko pokojnino.

Osebni račun

Za posameznega zavarovanca, ki je vključen v PDPZ, zavarovalnica vodi poseben osebni račun. Vsa sredstva, ki so zbrana na osebnem računu zavarovanca, so njegova trajna last.

Sklenitev zavarovanja

V individualno PDPZ se posameznik vključi tako, da izpolni pristopno izjavo k PDPZ in jo odda Zavarovalnici Triglav. Zavarovanje lahko sklene tudi prek spleta.

Zajamčena donosnost

Zavarovalnica Triglav jamči donosnost na vplačano čisto premijo, ki je 25 % nad zakonsko določeno zajamčeno donosnostjo. Ob izstopu iz zavarovanja pa se zavarovancu izplača tudi sorazmerni delež ustvarjenih rezervacij.

I.TRIGLAV

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete prek spletne poslovalnice i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Dodatne povezave

Dodatna starostna pokojnina Predčasna dodatna starostna pokojnina Dodatna družinska pokojnina Vplačila premij in prenos sredstev Davčne olajšave Naložba Povzetek

Izplačevanje dodatne starostne pokojnine

Osnovni namen PDPZ je zagotoviti si izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje.

Kdaj nastopi izplačilo

Zavarovanec pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine, ko uveljavi pravico do starostne, predčasne, invalidske, vdovske pokojnine po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju oziroma do poklicne pokojnine v skladu z določili ZPIZ-2.


V primeru smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine zavarovalnica upravičencu za primer smrti izplača odkupno vrednost zavarovanja v enkratnem znesku.

Višina izplačila

Višina pokojninske rente je odvisna od višine sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca, in njegove starosti ob začetku izplačevanja.

Vrste izplačil

Zavarovanec lahko izbira med tremi različnimi načini izplačil:
 • doživljenjsko mesečno rento z 10-letno garancijo - pokojninska renta se izplačuje do smrti zavarovanca. Če zavarovanec umre v prvih desetih letih izplačevanja, zavarovalnica ne preneha z izplačevanjem rente, temveč jo izplačuje naprej upravičencu, dokler ne mine deset let od začetka izplačevanja.
 • doživljenjsko mesečno rento brez garancije – pokojninska renta se izplačuje do smrti zavarovanca.
 • doživljenjsko pokojninsko rento s pospešenim in hkrati zajamčenim obdobjem izplačevanja 3, 5 ali 8 let. V obdobju zajamčenega izplačevanja se določena pokojninska renta izplačuje mesečno, po tem obdobju pa enkrat letno do smrti zavarovanca, vendar ne manj, kot je izbrana zajamčena doba izplačevanja rente.
Dodatna starostna pokojnina sodi med dohodke iz delovnega razmerja, od katerih se obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.

Izplačevanje predčasne dodatne starostne pokojnine

V primeru predčasne upokojitve lahko izpad dohodkov delno pokrijete z odločitvijo za prejemanje predčasne dodatne starostne pokojnine. Izplačuje se v omejenem obdobju.

Kdaj nastopi izplačilo

Pravico do predčasne dodatne starostne pokojnine zavarovanec pridobi:
 • ko dopolni 53 let,
 • ko ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje.

Višina izplačila

Zavarovanec se lahko ob izpolnitvi pogojev za predčasno dodatno starostno pokojnino odloči, da se del sredstev na njegovem osebnem računu nameni za izplačevanje predčasne dodatne starostne pokojnine. V ta namen lahko porabi do 25 % sredstev, zbranih na osebnem računu. Stanje sredstev na osebnem računu se zmanjša za višino sredstev, ki jih je zavarovanec namenil za izplačilo predčasne dodatne starostne pokojnine.

Izplačuje se dogovorjeno število let v obliki mesečne rente:
 • do pridobitve pravice do dodatne starostne pokojnine,
 • vendar ne dlje kot do dopolnjenega 65. leta starosti oziroma do smrti zavarovanca, če ta nastopi prej.
Posebna premija za predčasno dodatno starostno pokojnino se ne plačuje.

Predčasna dodatna starostna pokojnina sodi med dohodke iz delovnega razmerja, od katerega se obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.

Izplačevanje dodatne družinske pokojnine

V primeru, če se vam pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine pripeti najhujše, upravičenec za dodatno družinsko pokojnino prejme zavarovalnino.

Kdaj nastopi izplačilo

V primeru smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine zavarovalnica upravičencu do dodatne družinske pokojnine izplača zavarovalnino kot dodatno družinsko pokojnino.
Zavarovalnina, ki znaša 20 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca v mesecu pred smrtjo zavarovanca, se izplača v obliki doživljenjske pokojninske rente ali začasne rente. Ne glede na navedeno se lahko v primeru, da višina sredstev, namenjenih za izplačevanje dodatne družinske pokojnine, ne presega 5.000 EUR, sredstva upravičencu izplačajo v enkratnem znesku.

Če je upravičenec do dodatne družinske pokojnine hkrati tudi upravičenec za primer smrti, prejme poleg dodatne družinske pokojnine še odkupno vrednost privarčevanih sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca.

V primeru nezgodne smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine, zavarovalnica upravičencu do dodatne družinske pokojnine izplača tudi zavarovalnino za primer nezgodne smrti. Zavarovalnino za primer nezgodne smrti v višini 100 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca, se izplača v enkratnem znesku.

Posebna premija za dodatno družinsko pokojnino se ne plačuje.

Dodatna družinska pokojnina sodi med dohodke iz delovnega razmerja, od katerega se obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.

Vplačila premij

Višino premije določi zavarovanec sam na podlagi finančnih zmožnosti in pričakovanj. Določi jo lahko v odstotku od bruto plače ali v absolutnem znesku.

Načini plačila premije

Premija se plačuje mesečno. Na podlagi dogovora med zavarovancem in zavarovalnico je možna tudi drugačna dinamika plačevanja in enkratna vplačila.

Višino premije ter njeno plačevanje je možno med trajanjem zavarovanja spremeniti.

Doba plačevanja

Premija se plačuje od sklenitve zavarovanja do uveljavitve pravice do dodatne starostne pokojnine oz. smrti zavarovanca, če je ta nastopila že prej.

V primeru smrti zavarovanca med plačevanjem premije se upravičencu izplača odkupna vrednost zavarovanja.

Vplačane premije - zbrana sredstva v vsakem primeru ostanejo zavarovančeva last. Skladno s pogoji se lahko odločite za mirovanje zavarovanja, za zadržanje sredstev na osebnem računu ali za odkup zavarovanja.

Prenos sredstev

Zavarovanci PDPZ imajo možnost prenosa sredstev k drugemu izvajalcu pokojninskega načrta, skladno s pokojninskim načrtom, v katerega so vključeni.

V kolektivnem PDPZ je prenos sredstev mogoče kadar zavarovanec zamenja delodajalca in sicer po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil vključen v PDPZ. To možnost ima zavarovanec samo v primeru, če tudi novi delodajalec omogoča vključitev v kolektivno PDPZ oziroma kadar ima delodajalec zavarovanca pogodbo o financiranju sklenjeno z več izvajalci kolektivnega PDPZ. 

Mogoč je tudi prenos sredstev iz individualnega pokojninskega načrta v kolektivni pokojninski načrt,  če je zavarovanec v tak pokojninski načrt vključen. V tem primeru se prenesena sredstva obravnavajo v skladu s pravili, ki jih določa kolektivni pokojninski načrt.  Ni pa mogoče prenesti sredstva iz kolektivnega v individualni pokojninski načrt, kot izjema od tega pa se štejejo sredstva vplačana do 31.12.2012.

Davčne olajšave za posameznike za leto 2014

Za vplačane premije v PDPZ lahko zavarovanec uveljavlja davčne olajšave v obliki znižanja davčne osnove za izračun dohodnine. Najvišja vsota premij, ki se lahko koristi za davčno olajšavo, je določena v podzakonskem aktu, ki ga vsako leto izda minister, pristojen za finance.

Maksimalna letna vsota premij za davčne olajšave

Maksimalen znesek davčne olajšave za premije PDPZ, ki jih vplača zavarovanec, lahko znaša največ:
 • 24 % obveznih prispevkov za njegovo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar je
 • približno 5,844 % njegove bruto plače (prvi bruto) oziroma pokojnine,
vendar ne več, kot 2.819,09 EUR v letu 2014.

Davčna olajšava za zavarovanca, ki je vključen v individualno PDPZ

Zavarovanec si lahko s premijami, ki jih je vplačal v PDPZ, zmanjša davčno osnovo, vendar le do zneska iz prejšnjega odstavka.

V posameznem letu lahko zavarovanec vplača tudi več premij in si s tem poveča fond za pokojnino, vendar se za davčno olajšavo štejejo le premije do zakonsko določenega maksimalnega letnega zneska.

Primer

Letna bruto plača zavarovanca = 18.000 EUR
Maksimalna letna davčna olajšava = 1.051,92 EUR. Izračunali smo jo kot 5,844 % od 18.000 EUR.

Če bi zavarovanec z mesečnimi in/ali dodatnimi plačili v PDPZ vplačal za 1.051,92 EUR premij, bi lahko v celoti izkoristil davčno olajšavo. To pomeni, da bi se mu davčna osnova za odmero dohodnine za leto, v katerem so bile premije plačane, znižala za ta znesek.

Davčna olajšava za zavarovanca, ki je vključen tudi v kolektivno PDPZ

Za kolektivno PDPZ je značilno, da premijo v korist zavarovanca plačuje delodajalec. Slednji ima prednost pri koriščenju davčnih olajšav.

Če vsota premij delodajalca ne presega zakonsko določenega maksimalnega zneska za davčne olajšave, lahko davčne olajšave do zgornje meje koristi zavarovanec. Pri tem lahko upošteva vsa lastna vplačila, tako v individualni kot kolektivni PDPZ.
Zavarovalnica Triglav jamči donosnost na vplačano čisto premijo, ki je 25 % nad zakonsko določeno zajamčeno donosnostjo.

Kritni sklad

Za kritje obveznosti iz PDPZ zavarovalnica oblikuje posebni kritni sklad, s katerim upravlja ločeno od premoženja drugih kritnih skladov in ločeno od drugega premoženja zavarovalnice.

Sredstva iz premoženja tega kritnega sklada lahko zavarovalnica črpa samo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz PDPZ.

Izjava o naložbeni politiki

Naložbena politika kritnega sklada PN-ZT-01 do 04 je podrobneje opredeljena v priloženi Izjavi o naložbeni politiki PN-ZT-01 do 04 in Dodatku k izjavi o naložbeni politiki PN-ZT-01 do 04.
Naložbena politika kritnega sklada PN-ZT-05 in 06 je podrobneje opredeljena v priloženi Izjavi o naložbeni politiki PN-ZT-05 in 06.

Dokumenti so zavarovancem na razpolago tudi v tiskani obliki na sedežu družbe ali na poslovnih enotah Zavarovalnice Triglav, d.d.

Pregled Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

ZavarovalecFizična ali pravna oseba
Vključena zavarovanjaOsnovno zavarovanje:
 • dodatna starostna pokojnina,
 • predčasna dodatna starostna pokojnina,
 • dodatna družinska pokojnina.
Kdo se lahko zavaruje:
 • fizične osebe, ki so vključene v obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristijo pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja.
Dodatno zavarovanje na izbiro:
×
Kdo se lahko zavaruje:
×
Zavarovalne vsote (ZV) osnovnega zavarovanjaVišina zavarovalne vsote (ZV):
ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine zavarovancu izplačamo vrednost na osebnem računu v obliki rente
Izplačila zavarovalnih vsot so lahko:
 • doživljenjska mesečna renta z 10-letno garancijo,
 • doživljenjska mesečna renta brez garancije,
 • doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkrati zajamčenim obdobjem izplačevanja 3, 5 ali 8 let.
v primeru smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine upravičencu za primer smrti izplačamo odkupno vrednost zavarovanjav enkratnem znesku
ob uveljavitvi pravice do predčasne dodatne starostne pokojnine se lahko zavarovanec odloči za izplačilo do 25 % sredstev zbranih na osebnem računu.v obliki mesečne rente za dogovorjeno število let.
v primeru smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine upravičencu do dodatne družinske pokojnine izplačamo zavarovalnino.doživljenjska pokojninska renta ali začasna pokojninska renta v višini 20 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca.

v primeru nezgodne smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine upravičencu do dodatne družinske pokojnine

izplačamo tudi zavarovalnino.

v enkratnem znesku zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti v višini 100 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca.
Vzajemno zavarovanje×
Zavarovalna dobaDo uveljavitve pravice do dodatne starostne pokojnine.
Premija (vplačila)
Frekvenca plačevanja:
 • obročno plačevanje: mesečno, četrtletno, polletno, letno.
Minimalna premija:
 • zakonsko določen znesek.
Možnost dodatnih vplačil:
 • DA
Varčevanje v sklopu zavarovanjaVarčujete na svojem osebnem računu. Sredstva so varno in donosno naložena v kritnem skladu prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj.
Povečanje ZVZ dodatnimi vplačili in/ali povišanjem obročne zavarovalne premije si povečate sredstva na osebnem računu in si s tem posledično zagotovite večja izplačila iz zavarovanja.
Predčasno izplačiloGlej Višina zavarovalne vsote (ZV), tretji odstavek - predčasna dodatna starostna pokojnina.
Mirovanje zavarovanjaLahko zahtevate skladno s pogoji in lahko traja največ 2 leti.
Odkup zavarovanjaLahko zahtevate skladno s pogoji v okviru izrednega prenehanja.
Legenda:
× = opcija ni možna

Kakšne koristi vam prinaša PDPZ?


Življenjski standard:

Z vstopom v PDPZ in z dolgoročnim varčevanjem pridobite dodatno starostno pokojnino, ki vam bo od upokojitve dalje omogočala primeren življenjski standard. Če se vam pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine pripeti najhujše, upravičenec za dodatno družinsko pokojnino prejme zavarovalnino v višini 20 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca. V primeru nezgodne smrti zavarovanca pa zavarovalnica izplača še dodatno zavarovalnino v višini 100 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca. V primeru predčasne upokojitve lahko izpad dohodkov delno pokrijete z odločitvijo za prejemanje predčasne dodatne starostne pokojnine iz PDPZ.

Davčne olajšave:

Z varčevanjem v PDPZ prihranite, saj za višino vplačanih premij znižate osnovo za izračun dohodnine in privarčevana sredstva uporabite v druge namene.

Donosnost in varnost sredstev:

Jamčimo donosnost sredstev PDPZ, ki je 25 % nad zakonsko določeno zajamčeno donosnostjo. Z izbiro Zavarovalnice Triglav boste izbrali stabilno in kapitalsko močno zavarovalnico, ki jo odlikujejo dolgoletna tradicija, znanje in izkušnje.